זכויות יוצרים

כל המשרות המופיעות באתר הן קניינה של ג'וב טוב מיסודה של אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב (להלן: "החברה"). אין להעתיק משרות אלה ללא רשות בכתב מהחברה.

כל התכנים המקצועיים הכתובים באתר גם הם ברשות החברה ואין להעתיק אותם בכל אופן, אלקטרוני או אחר, ללא קבלת אישור בכתב מהחברה.

חלק מן התמונות המופיעות באתר מוגנות בזכויות יוצרים ומופיעות בהתאם לדין הבינלאומי. אין לעשות שימוש בתמונות אלו ללא אישור בכתב מן החברה וללא מתן קרדיט ליוצרים המקוריים.