מבוא

אתר פידליס גרופ (להלן: "האתר") נועד לספק לגולשים שירותים בנושא אבטחה, השמה, גיוס והעסקת כוח אדם כללי, סטודנטיאלי ואקדמאי וכן ניהול שירותי מיקור חוץ ופרויקטים.

מטרתם של התנאים המפורטים בהצהרה זו, והמהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הינם לסקור בין היתר, את האופן שבו האתר משתמש במידע אשר נמסר לו על ידי המשתמשים באתר (להלן: "המשתמש" ו/או "המשתמשים") ו/או נאסף על ידו בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר. 

כל האמור הוא בלשון זכר, אך הוא אך הוא מתייחס לנשים וגברים כאחד.

פרטיות      

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה המשתמש יידרש למסור מידע אישי כדוגמת שם, כתובת, דרכי התקשרות או כתובת דוא"ל. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה, המשתמש לא יוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. המשתמש מתחייב כי כל מידע שימסור ו/או יעדכן  באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש בתנאי השימוש.   

האתר לא יחלוק את הפרטיים האישיים של המשתמש עם גורם שלישי מבלי לבקש את הסכמתו המלאה של המשתמש ומראש, וזאת, למעט במידת הצורך לרבות למטרת מציאת מקומות עבודה או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים כאשר מידע זה הינו רלוונטי.
על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות להעביר לצדדים שלישיים מידע מצטבר כללי על המשתמשים, הפונים לקבלת פרטים באתר. יש לציין שהמדובר במידע כללי / סטטיסטי בלבד, אשר אינו מכיל פרטים או אמצעי מזהים לגבי המשתמש הבודד.
כמו כן, האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש בפרטי המשתמש לצורך הפניית מסרים אישיים אל המשתמש בהתאם לנתוניו.
בנוסף, המשתמש מסכים כי לאתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני (אותה סיפק עם רישומו באתר או בעת בקשת מידע באתר) הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים, וזאת כל עוד נתוניו האישיים של המשתמש לא יועברו לצד שלישי.
כמו כן, האתר רשאי לעשות שימוש בטכנולוגיה כדי לעקוב אחרי דפוסי השימוש של מבקרי האתר.

 

איסוף ושימוש במידע

למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת, כי כל הפרטים שמסר לאתר במועד הרישום ובכלל זה, יאספו במאגרי המידע של האתר ולא יועברו לצד שלישי פרטי ו/או מסחרי.

האתר רשאי לעשות שימוש בפרטים והמידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לכך, כי המידע לא יזהה את המשתמש אישית.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לאתר והסכמתו לקבלת דיוור ישיר יהיה האתר רשאי לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדוא"ל ו/או באמצעי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שינויים ו/או עדכונים באתר, וכן מידע שיווקי ופרסומי של האתר ו/או של צדדים שלישיים. כמו כן, המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור.  

הוספת תכנים לאתר / פורום

המשתמש מנוע מלפרסם באתר תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. כמו כן, חל איסור על המשתמש לפרסם תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות לו, וכן, תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא. לפיכך, האתר רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.
האתר רשאי לבדוק תכני המשתמש לפני העלאתם לאתר ו/או להורידם בכל עת ללא צורך בהודעה מראש ולפי שיקול דעתו הבלעדי. המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר, מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו בהקשר לכך.

כמו כן, באתר עשוי להיות מוצג תוכן של צד שלישי לרבות קישורים לאתרים של צדדים שלישיים, והשימוש אשר יבוצע על ידי המשתמש בתוכן של צד שלישי, כפוף לתקנון ו/או למדיניות הפרטים של אותם צדדים שלישיים. כל שימוש בתוכן של צד שלישי לרבות כל כניסה של משתמש לאתרים של צדדים שלישיים על יד הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד האתר בקשר לכך, לרבות אך לא רק, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה באתר של צדדים ג' כאמור, ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או בשל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישיים.
 

 

נזק כתוצאה משימוש באתר
האתר, מנהליו, עובדיו ומי מטעמו אינו נושא באחריות על כל נזק שהוא, טעות או אי דיוק שייגרם כתוצאה מהסתמכות של משתמש על המידע הניתן באתר. במצב דברים זה, האחריות היא  על המשתמש בלבד.

עדכון במדיניות השימוש או מדיניות הפרטיות

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מפעם לפעם לשנות את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש באתר. השינויים יהיו מיידיים מפרסום המדיניות החדשה בכתובת זו. שינויים מהותיים יפורסמו במקביל גם בדף הבית של האתר.

אבטחת מידע

האתר מבהיר כי אינו מתחייב שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה ו/או שהאתר /או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל, יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של האתר, וכי ידוע למשתמש, כי האתר לא יישא באחראיות בגין כל נזק אשר נגרם למשתמש כתוצאה מפגיעה בפרטיות.

בכל מקרה, האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודות המידע ופרטיות המשתמש ויתר המידע המצוי באתר.  

 מידע נוסף

בכל שאלה לגבי מדיניות הפרטיות ניתן ליצור קשר עם האתר.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מוסכם כי מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר זה יהיה בית המשפט בתל אביב-יפו, ולו תהא הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך הנובע מהסכם זה או מהפרתו.